Връзки с инвеститорите

Обща информация за „ЦБА Асет Мениджмънт” АД

      Предметът на дейност на групата на ЦБА АМ е свързан основно, с търговия с хранителни и промишлени стоки, организация и мениджмънт на супермаркети, обединени в обща търговска мрежа ЦБА, както и инвестиции в дъщерни дружества и тяхното управление.
       „ЦБА Асет Мениджмънт” АД е регистрирано с решение 1847 от 20.07.2006 г. по ф. д. 915/2006 г. по описа на Великотърновски окръжен съд, и е вписано в Регистъра на търговските дружества –рег.1, том 28, стр.112, партида 12.
        Седалището и адрес на управление на дружеството са: Република България, гр. Велико Търново 5000, ул. „Магистрална“ 17
“ЦБА Асет Мениджмънт” АД е създадено през 2006 г. с цел да консолидира, управлява, консултира и разширява бизнеса на „ЦБА – Велико Търново“ ЕООД, „ЦБА – Габрово“ и „ЦБА – Русе“ ЕООД. През 2007 г. „ЦБА Асет Мениджмънт” АД става собственик на 100 % от капитала на тези дружества.  На 27.11.2008 г. е вписано в Търговския регистър дружеството“ЦБА ТЪРГОВИЯ” EООД в следствие на  преобразуване на дъщерните дружества чрез вливане на “ЦБА – Габрово” ЕООД и “ЦБА – Русе” ЕООД в “ЦБА – В.Търново” EООД при условията на универсално правоприемство. Извършена е  промяна на наименованието на “ЦБА – В. Търново” EООД на “ЦБА ТЪРГОВИЯ” EООД.

На 19.06.2008 „ЦБА Асет Мениджмънт” АД финализира сделката за придобиване на 100 % от капитала на „Бурлекс 104” АД. Търговска Верига Бурлекс се състои от 11 супермаркета, от които 8 във Варна и по един в Каварна, Добрич и Провадия. Дъщерното дружество „Бурлекс 104” ЕАД и управляваните от него търговски обекти са вече част от търговската мрежа на „ЦБА Асет Мениджмънт” АД. На 29.07.2010 г. дружеството „Бурлекс 104” ЕАД е преобразувано чрез вливане в дружеството „ЦБА Търговия“ ЕООД.
Дъщерните дружества в групата на ЦБА АМ са: „ЦБА Търговия“ ЕООД,  „Логистика“ ЕООД, „ЦБА Франчайз“ ЕООД. Дъщерно дружество на „ЦБА Търговия“ ЕООД е „Интеграл България“ ООД. Дъщено дружество на „ЦБА Франчайз“ ЕООД е регистрираното през 11.2010 дружество „ЦБА Франчайз ЮГ“ ООД.
 “ЦБА Асет Мениджмънт” АД управлява, чрез дъщерните си дружества, 44 супермаркета, разположение в 15 града на страната към 12. 2010 година.
На 21 януари 2008 г. стартира търговията с акции на дружеството на „Неофициален пазар на акции“ на „Българска Фондова Борса – София“ АД.

 Информация за акциите на „ЦБА Асет Мениджмънт“ АД   
 

Наименование
Стойност показател
Борсов код
CBAAMG / C81
ISIN код
BG1100064077
Номинал
1 лев
Капитал
20 200 000 лева
% Free Float
 21,1 %
Актуална информация за цената на акциите на дружеството :  Българска фондова борса

Лице за контакт:
Бисерка Йосифова Божкова
Директор за връзки с инвеститорите
e-mail: Biserka.Bozhkova @cbaamg.com
 тел.:  +359 062 500 145
„ЦБА Асет Мениджмънт” АД
гр. Дебелец, п.к.5030
местност Устито, ПИ 035026
тел.:  +359 62 60 12 41
факс: +359 62 60 12 47
Полeзни адреси: