Общо събрание 19.07.2017 г.

0.Уведомление

1.Дневен ред

2.Покана ОСА

3.Протокол СД

4.Правила за гласуване

5.Пълномощно

6. Отчет ДВИ – 1

7. Отчет ДВИ – 2

8.KГФО 2016

9.Доклад на независимия одитор

10.Приложения към консолидирания отчет

11.Справки

12. Доклад одитор

13.Счетоводна политика и обяснителни бележки

14.ГФО 2016

15.Консолидиран доклад за дейността

16.Доклад ГФО

––––––––––––––

1.Списък акционери

2.Протокол ОСА 19.07.2017