Отчети 2018

Междинен индивидуален финансов отчет към 31 март 2018

Консолидиран междинен финансов отчет за първото тримесечие на 2018 г.

Междинен индивидуален финансов отчет към 30 юни 2018

Консолидиран междинен финансов отчет за 3-то тримесечие на 2018 г.

Междинен индивидуален финансов отчет към 31 декември 2018 г.

Консолидиран междинен финансов отчет за 4-то тримесечие на 2018 г.

Годишен индивидуален финансов отчет за 2018 г.

Консолидиран годишен финансов отчет към 31 декември 2018