Отчети 2019

Междинен индивидуален финансов отчет към 31 март 2019

1 Консолидиран междинен финансов отчет за първо тримесечие на 2019

Междинен индивидуален финансов отчет към 30 юни 2019

Консолидиран междинен финансов отчет за второ тримесечие на 2019

Консолидиран междинен финансов отчет за трето тримесечие на 2019

Междинен индивидуален финансов отчет към 30 септември 2019

Междинен индивидуален финансов отчет към 31 декември 2019

Консолидиран междинен финансов отчет за четвъртото тримесечие на 2019 г.

Годишен индивидуален финансов отчет и одиторски доклад към 31.12.2019 г.

Консолидиран годишен финансов отчет и одиторски доклад 2019