Отчети 2022

Индивидуален междинен финансов отчет към 31 март 2022 г.

Консолидиран междинен финансов отчет към 31 03 2022

Индивидуален междинен финансов отчет към 30 06 2022

Консолидиран междинен финансов отчет към 30 юни 2022

Индивидуален междинен финансов отчет към 30 септември 2022