Уведомление – 1.04.2014

Бисерка Божкова

Уважаеми Дами и Господа,

 

С настоящото Ви уведомяваме, че на 27.03.2014г., в ТР към Агенция по вписванията по партидата на „ЦБА Асет Мениджмънт” АД е вписано, че същото е придобило две търговски предприятия от дружествата: ЦБА Дебелец ЕООД, и ЦБА Каварна ЕООД, като в патримониума на търговските предприятия са включени недвижимите имоти, собственост на тези две дружества. На 28.03.2014г., тези две сделки са вписани в съответните имотни регистри, по местонахождението на имотите /В.Търново, Каварна/.

Пълния пакет от документи са подадени в Търговския Регистър към Агенция по вписванията и са публично достояние.