ЦБА Асет Мениджмънт АД остана с печалба за 2010г. над 1 милион лева.

Публикувано във вестник „Капитал“ на 26-03-2011 г.

Дружеството ЦБА Асет Мениджмънт АД (C81) е реализирало печалба за 2010г., в размер на 1054 хил. лв.

Общите приходи на дружеството са 4 158 хил. лв., което е с 28.02 % повече спрямо предходния период. Общите разходи отчитат спад от 3.17 % спрямо предходната година до 3 084 хил.лв. Основната част от положителният финансов резултат се дължи на дивиденти в размер на 888хил. лв.

Нетните приходи от продажби за 2010г. са в размер на 3004 хил.лв. и представляват 72.25 % от общите приходи. Спрямо предходния период те се увеличават с 2.88 %. 2 452 хил. лв. си остават приходите от управленски и счетоводни услуги.

Към 31 декември 2010г. дружеството показва печалба на акция в размер на0.05лв. . Данните са от Баланс/Отчет на дружеството 2010г.

Собственият капитал на дружеството е 31474 хил. лв. , като спрямо същия период на 2009г. се е увеличил с 3.46 %.

Обобщена информация за търговията с акции на дружеството на БФБ – София за 2010г.: 
Общ брой изтъргувани акции: ( 358330 бр. акции ) 
Общ брой сделки: ( 114 бр. ) 
Минимална цена: ( 0.650 лв. ) 
Максимална цена: ( 0.980 лв. ) 
Среднопретеглена цена: ( 0.955 лв. за акция. ) 

*Обобщената информация не обхваща сделки с акции на дружеството сключени на нерегулиран пазар. От началото на годината книжата на компанията са периодично търгувани, обикновено с по 1-2 сделки на цени между 0.75 и 0.91 лв., като в момента се търгуват на ниските си нива и губят около 14% от стойността си.