Редовно общо събрание на акционерите на 30.06.2021 г.

Покана

 

1. МСС форми

2. Одиторски доклад за КГФО на ЦБА АМ – 05052021-1

3. Оповестявания

4. Конс Доклад за дейността

5. Декларация отг. лица емитент

6. МСС Отчет инд

7. КФН форми консолид 2020

8. Consolid_KFN Forma2020

9. Декларация по чл.100 от ЗППЦК

10. Доклад незав.одитор

11. Opovestiavania 2020ind

12. Доклад за дейността инд

13. Декл Корп Управление

 


Списък ОСА

Протокол ОСА