Уведомление – 1.04.2014

Бисерка Божкова Уважаеми Дами и Господа,   С настоящото Ви уведомяваме, че на 27.03.2014г., в ТР към Агенция по вписванията по партидата на „ЦБА Асет Мениджмънт” АД е вписано, че същото е придобило две търговски предприятия от дружествата: ЦБА Дебелец ЕООД, и ЦБА Каварна ЕООД, като в патримониума на търговските предприятия са включени недвижимите имоти,…

Continue reading

12-04-2013

Б.Б. Уважаеми Дами и Господа, С настоящото Ви уведомяваме, че на 11.04.2013г., е вписано в Търговския регистър към Агенция към вписванията, следното обстоятелство: „ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД закупува по реда на чл.129 от ТЗ 2437 дружествени дяла с номинална стойност 100лева от капитала на „Радомира 2006” ЕООД, ЕИК: 104663104, от едноличния собственик на капитала на…

Continue reading