05-04-2013

ДВИ ББ   Уважаеми Дами и Господа,   С настоящото Ви уведомяваме, че на 02.04.2013г., е вписано в Търговския регистър към Агенция към вписванията, следното обстоятелство: „ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД закупува по реда на чл.129 от ТЗ 1 047 688 дружествени дяла от капитала на „ЦБА Свищов” ЕООД, ЕИК: 202427024, от едноличния собственик на капитала на дружеството…

Continue reading

26.03.2013

ДВИ ББ Уважаеми Дами и Господа, С настоящото Ви уведомяваме, че на 25.03.2013г.„ЦБА ТЪРГОВИЯ” ЕООД, дружество от групата на „ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД, преустановява търговска дейност в обект „ЦБА Долапи”, находящ се в гр.Русе, кв. „Долапи”, ул. „Стремление” № 27.

Continue reading

22.02.2013

ДВИ ББ Уважаеми Дами и Господа, С настоящото Ви уведомяваме, че на 21.02.2013г.,„ЦБА ТЪРГОВИЯ” ЕООД, дружество от групата на „ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД, учреди дружество с ограничена отговорност „ЦБА Каварна” ЕООД, с ЕИК 202452981, седалище и адрес на управление гр. Дебелец 5030, местност УСТИТО, ПИ 035026, ОФИС СГРАДА „ЛОГИСТИЧЕН ЦЕНТЪР ЦБА“, като едноличен собственик на…

Continue reading

29.01.2013

ДВИ ББ Уважаеми Дами и Господа, С настоящото Ви уведомяваме, че на 29.01.2013г.„ЦБА ТЪРГОВИЯ” ЕООД, дружество от групата на „ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД, преустановява търговска дейност в следните търговски обекти: * търг. обект „ЦБА Павликени”, находящ се в гр.Павликени, ул.”Атанас Хаджиславчев”№20. * търг. обект „ЦБА Патриарх”, находящ се в гр.Варна, бул.”Владислав Варненчик”№111

Continue reading

25.01.2013

ДВИ ББ Уважаеми Дами и Господа, С настоящото Ви уведомяваме, че на 24.01.2013г. „ЦБА ТЪРГОВИЯ” ЕООД, дружество от групата на „ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД, учреди дружество с ограничена отговорност „ЦБА ДЕБЕЛЕЦ” ЕООД, като едноличен собственик на капитала „ЦБА ТЪРГОВИЯ” ЕООД, с управител Димитър Русев Русев, с ЕИК 202408586, със седалище и адрес на управление гр….

Continue reading

21.01.2013

ДВИ ББ Уважаеми Дами и Господа, С настоящото Ви уведомяваме, че на 19.01.2013г.,„ЦБА ТЪРГОВИЯ” ЕООД, дружество от групата на „ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД, прекрати по взаимно съгласие договор за наем на търг.обект „ЦБА ИВЕНИ”, находящ се в гр.Русе, ул.”Черни връх”№2

Continue reading

18.12.2012

ДВИ ББ Уважаеми Дами и Господа, С настоящото Ви уведомяваме, че на основание чл. 116 г от Закона за публично предлагане на ценни книжа с решение на Съвета на директорите на „ЦБА Асет Мениджмънт” АД на длъжност Директор за връзки с инвеститорите на дружеството е назначенa Бисерка Йосифова Божкова. „ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД Представляващи заедно:…

Continue reading

18.12.2012

ДВИ ББ Уважаеми Дами и Господа, С настоящото Ви уведомяваме, че на основание чл. 116 г от Закона за публично предлагане на ценни книжа с решение на Съвета на директорите на „ЦБА Асет Мениджмънт” АД на длъжност Директор за връзки с инвеститорите на дружеството е назначенa Бисерка Йосифова Божкова. „ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД Представляващи заедно:…

Continue reading

23-11-2012 СВ Сф

ДВИ ДР Уважаеми Дами и Господа,             С настоящото Ви уведомяваме, че „ЦБА ТЪРГОВИЯ” ЕООД, дружество от групата на „ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД, прекрати по взаимно съгласие договор за наем на търг.обект „ЦБА СВОБОДА”, намиращ се в гр.София, Столична Община, район „Надежда”, ж.к.”Свобода”, ул.”Ген.Н.Жеков”, до блок 12.   „ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД Представляващи заедно:…

Continue reading

23-11-2012 Т>Фр

ДВИ ДР Уважаеми Дами и Господа, С настоящото Ви уведомяваме, че „ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД, реорганизира търговските си обекти в регион Габрово и Велико Търново като обекти на „ЦБА ТЪРГОВИЯ” ЕООД, дружество от групата на „ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ”АД преминават към управление на ЦБА ФРАНЧАЙЗ” ЕООД – дружество също от групата на „ЦБА Асет Мениджмънт”АД. Във…

Continue reading