Общо събрание на 30.06.2022 г.

Дневен Ред Протокол СД Oтчет ДВИ Покана Отчет дейност одит. ком. Правила Одитен комитет Електронна препратка Справки Доклад независим одитор Консолидиран отчет Индивидуален годишен финансов отчет 2021 г.  Пълномощно Консолидиран годишен финансов отчет 2021 г. Одиторски доклад за КГФО на ЦБА АМ 2021г. Протокол Списък Уведомление пълномощници

Continue reading

Извънредно общо събрание на акционерите на 21.02.2022 г.

1. Покана 1.1. Декларация 114б ал.1 Р1 1.1. Декларация 116 б ал.1 Р1 1.1. Декларация 116а ал.1 Р1 1.1. Декларация 234 ал.2 Р1 1.1. Декларация 237 ТЗ Р1 2.2. Декларация 114б ал.1 К1 2.2. Декларация 116а К1 2.2. Декларация 116б ал.1 К1 2.2. Декларация 234 ал.2 К1 2.2. Декларация 237 ТЗ К1 3.3. Декларация 114б…

Continue reading

Редовно общо събрание на акционерите на 30.06.2021 г.

Покана Дневен ред Протокол СД Правила за гласуване Пълномощни Отчет ДВИ Отчет опитен комитет Протокол одитен комитет   1. МСС форми 2. Одиторски доклад за КГФО на ЦБА АМ – 05052021-1 3. Оповестявания 4. Конс Доклад за дейността 5. Декларация отг. лица емитент 6. МСС Отчет инд 7. КФН форми консолид 2020 8. Consolid_KFN Forma2020…

Continue reading

Общо събрание на акционерите на 26.02.2021 г.

1 Покана 2 Дневен ред 3-1 Протокол СД 3-2 Протокол СД 4 Политика за възнагражденията 5 Правила за гласуване 6 Пълномощни 7 Декл Д Стоянов 114б 8 Декл 116а Д Стоянов 9 Декл 116а 1 Д Стоянов 10 Декл 116б Д Стоянов 11 Декл 237тз Д Стоянов 12 Декл 234 тз Д Стоянов 13 декл…

Continue reading

Покана за ИОСА на 5.10.2020 г.

1. Покана 2. Дневен ред 3. Протокол 3 08 2020 1 4. Протокол СД 3 08 2020 2 5. Доклад 5 6. Оценка 7. Правила за гласуване 8. Договор инвестмънт без лд 9. Договор инвест без лд 10.1. ГФО ЦБА 2019 О 10.2. доклад цба ад 2019 10.3. одит доклад цба ад 2019 11. FS_CBAAD_30062020-1…

Continue reading

Редовно общо събрание на акционерите на 30.06.2020 г.

Покана за ОСА Дневен ред Протокол СД Правила за гласуване Пълномощно Отчет на директора за връзки с инвеститорите Отчет за дейността на одитния комитет за 2019 Индивидуални отчети 2019 Консолидирани отчети 2019 Протокол Пълномощно Списък

Continue reading

Общо събрание 30.12.2019 г.

1.Дневен Ред ИОСА 30 12 2019 2. Покана ИОСА 30 12 2019 3. Протокол СД ИОСА 30 12 2019 4. Устав 5. Правила за гласуване ИОСА 30 12 2019 6. Доклад ИОСА 30 12 2019 7. Пълномощни 8. Договор ЕС ПИ – продажба на акции 9. Индивидуален отчет АМ 2018 9.1. Доклад Индивид АМ 2018…

Continue reading

Общо събрание 27.12.2018 г.

1.Дневен ред 2.Покана 3. Правила за гласуване 4. Пълномощни 5. Протокол СД 6. Доклад т1 7. Доклад т2 8. Доклад т3 9. Договор за преобразуване 10. Мотиви 11. МФО Свищов 12. Оценка Свищов 13. Оценка Франчайз 14. Оценка Радомира 15. Оценка Логистика 16. Правила одитен комитет

Continue reading