Редовно общо събрание на акционерите на 30.06.2021 г.

Покана Дневен ред Протокол СД Правила за гласуване Пълномощни Отчет ДВИ Отчет опитен комитет Протокол одитен комитет   1. МСС форми 2. Одиторски доклад за КГФО на ЦБА АМ – 05052021-1 3. Оповестявания 4. Конс Доклад за дейността 5. Декларация отг. лица емитент 6. МСС Отчет инд 7. КФН форми консолид 2020 8. Consolid_KFN Forma2020…

Continue reading

Общо събрание на акционерите на 26.02.2021 г.

1 Покана 2 Дневен ред 3-1 Протокол СД 3-2 Протокол СД 4 Политика за възнагражденията 5 Правила за гласуване 6 Пълномощни 7 Декл Д Стоянов 114б 8 Декл 116а Д Стоянов 9 Декл 116а 1 Д Стоянов 10 Декл 116б Д Стоянов 11 Декл 237тз Д Стоянов 12 Декл 234 тз Д Стоянов 13 декл…

Continue reading

Покана за ИОСА на 5.10.2020 г.

1. Покана 2. Дневен ред 3. Протокол 3 08 2020 1 4. Протокол СД 3 08 2020 2 5. Доклад 5 6. Оценка 7. Правила за гласуване 8. Договор инвестмънт без лд 9. Договор инвест без лд 10.1. ГФО ЦБА 2019 О 10.2. доклад цба ад 2019 10.3. одит доклад цба ад 2019 11. FS_CBAAD_30062020-1…

Continue reading

Редовно общо събрание на акционерите на 30.06.2020 г.

Покана за ОСА Дневен ред Протокол СД Правила за гласуване Пълномощно Отчет на директора за връзки с инвеститорите Отчет за дейността на одитния комитет за 2019 Индивидуални отчети 2019 Консолидирани отчети 2019 Протокол Пълномощно Списък

Continue reading

Общо събрание 30.12.2019 г.

1.Дневен Ред ИОСА 30 12 2019 2. Покана ИОСА 30 12 2019 3. Протокол СД ИОСА 30 12 2019 4. Устав 5. Правила за гласуване ИОСА 30 12 2019 6. Доклад ИОСА 30 12 2019 7. Пълномощни 8. Договор ЕС ПИ – продажба на акции 9. Индивидуален отчет АМ 2018 9.1. Доклад Индивид АМ 2018…

Continue reading

Общо събрание 27.12.2018 г.

1.Дневен ред 2.Покана 3. Правила за гласуване 4. Пълномощни 5. Протокол СД 6. Доклад т1 7. Доклад т2 8. Доклад т3 9. Договор за преобразуване 10. Мотиви 11. МФО Свищов 12. Оценка Свищов 13. Оценка Франчайз 14. Оценка Радомира 15. Оценка Логистика 16. Правила одитен комитет

Continue reading

Общо събрание 29.06.2018 г.

1.Дневен ред 1.ГФО 1.1.ГФО 2017 консолидиран заверен 2.Покана 2. одит доклад консолидиран 2.1.ГФО индивидуален 2.2.Доклад одитор 2.3.Оповестявания 2.4.Доклад индивидуален ГФО 2017 2.9.Декл.чл.100 3.Opovest. 3.Протокол СД 4. Доклад 4.Правила за гласуване 5.Декларация 100н 5.Декл 100н 5.Пълномощни 6.1.Карта за оценка на Корпоративно управление 6.2.Корпоративно у-е 6.КФН форми 6.Доклад ДВИ 7.кфн форми 8.прил11 ––––– Протокол ОСА 2018 Пълномощно…

Continue reading

Общо събрание 28.12.2017 г.

Дневен ред Протокол на съвета на директорите Покана Правила за гласуване Образец пълномощно Отчет одитен комитет Доклад т.1 Доклад т.2 Доклад т.3 Доклад т.4 ГФО 2016 Отчет Оценка Анекс т.1 Споразумение т.3 Анекс т.4

Continue reading

Общо събрание 19.07.2017 г.

0.Уведомление 1.Дневен ред 2.Покана ОСА 3.Протокол СД 4.Правила за гласуване 5.Пълномощно 6. Отчет ДВИ – 1 7. Отчет ДВИ – 2 8.KГФО 2016 9.Доклад на независимия одитор 10.Приложения към консолидирания отчет 11.Справки 12. Доклад одитор 13.Счетоводна политика и обяснителни бележки 14.ГФО 2016 15.Консолидиран доклад за дейността 16.Доклад ГФО –––––––––––––– 1.Списък акционери 2.Протокол ОСА 19.07.2017

Continue reading