Общо събрание 19.07.2017 г.

0.Уведомление 1.Дневен ред 2.Покана ОСА 3.Протокол СД 4.Правила за гласуване 5.Пълномощно 6. Отчет ДВИ – 1 7. Отчет ДВИ – 2 8.KГФО 2016 9.Доклад на независимия одитор 10.Приложения към консолидирания отчет 11.Справки 12. Доклад одитор 13.Счетоводна политика и обяснителни бележки 14.ГФО 2016 15.Консолидиран доклад за дейността 16.Доклад ГФО –––––––––––––– 1.Списък акционери 2.Протокол ОСА 19.07.2017

Continue reading

Общо събрание 18.07.2016г.

Дневен ред Уведомление Покана ГФО 2015 Доклад на независимия одитор Приложение към финансовия отчет Годишен доклад за дейността КГФО 2015 Доклад на независимия одитор Приложение към КГФО Консолидиран годишен доклад за дейността Доклад за преглед на междинна финансова информация Счетоводен баланс към 31 05 2016 Приложение към финансовия отчет Отчет ДВИ пред Акционерите Проект устав…

Continue reading

Общо събрание 11.01.2016г.

Покана за свикване на общо събрание на акционерите на „ЦБА Асет Мениджмънт“ АД Дневен ред Правила за гласуване Пълномощно Индивидуален финансов отчет, годишен доклад за дейността и одиторски доклад към 31 декември 2013 Доклад на независимия одитор Приложение към финансовия отчет към 31 декември 2013г. Годишен доклад за дейността 31 декември 2013г. Консолидиран финансов отчет,…

Continue reading

Извънредно общо събрание 30.06.2015

Документи Покана Дневен ред Протокол СД Правила за гласуване Пълномощни Протокол СД Свищов Доклад Свищов Предварителен договор ГФО ЦБА Свищов 2014 Оценка Протокол СД Каварна Доклад Каварна Оценка Каварна Предварителен договор Протокол Протокол ИОСА 30.06.2015 Списък

Continue reading

Извънредно общо събрание 11.05.2015

Документи Покана за свикване на извънредно общо събрание на акционерите Дневен ред Протокол СДB3 Правила за гласуване Протокол СД Доклад Предварителен договор Годишен финансов отчет и одиторски доклад 2013 – Свищов Счетоводен баланс към 31.12.2014 – Свищов Доклад за определяне на пазарна стойност Договор за паричен заем Доклад Предварителен договор Оценка Образец за пълномощно Протокол…

Continue reading

Общо събрание 9.12.2014

Дневен ред Дневен ред Покана Покана Материали Правила за гласуване Пълномощно Отчет ДВИ Протокол СД Доклад2013 ГФО 2013 Доклад одитор 2013 Консолидиран годишен доклад КГФО 2013 Одиторски доклад върху КГФО Междинен индивидуален финансов отчет 3-то тримесечие Междинен доклад за дейността за 3-то тримесечие на 2014 Протокол и материали ОСА Пълномощни Списък на акционерите Протокол от…

Continue reading

Общо събрание 13.12.2013

Покана Покана Материали Консолидиран одиторски доклад Консолидиран Годишен финансов отчет Индивидуален одиторски доклад Индивидуален Годишен отчет Консолидиран Годишен доклад Годишен доклад Правила за гласуване Протокол от заседание на СД Дневен ред Отчет ДВИ – Д.Русев Отчет ДВИ – Б.Бпжкова Пълномощно Пояснения

Continue reading

Общо събрание 01.10.2012

Покана Покана за ОС Материали Дневен ред Протокол НС Правила за гласуване Годишен доклад на УС за дейността за 2011 Консолидиран годишен доклад на УС за дейността за 2011 Годишен финансов отчет Одиторски доклад 2011 Консолидиран финансов отчет Одиторски доклад 2011 Отчет за дейността на ДВИ за 2011 Отчет одитен комитет за 2011 Пълномощно Протокол…

Continue reading

Общо събрание 26.08.2011

Покана Покана Материали Пълномощно Дневен ред Протокол НС Протокол УС Правила за гласуване Годишен доклад на УС за дейността за 2010 Консолидиран годишен доклад на УС за дейността за 2010 Годишен финансов отчет и одиторски доклад 2010 Консолидиран финансов отчет и одиторски доклад 2010 г. Отчет за дейността на ДВИ за 2010 Отчет одитен комитет…

Continue reading