Отчети 2022

Индивидуален междинен финансов отчет към 31 март 2022 г. Оповестявания КФН Форми 1 Доклад Вътр инфо Приложение 4 Ел препратка Декларация Справка Консолидиран междинен финансов отчет към 31 03 2022 Приложение КФН Форми Вътр информация Приложение №4 Доклад Електронна препратка Декларация Справки уведомления Индивидуален междинен финансов отчет към 30 06 2022 Оповестявания КФН Форми Вътр….

Continue reading

Отчети 2021

Индивидуален междинен финансов отчет към 31 март 2021 Оповестявания Форма КФН Вътрешна информация Допълнителна информация Доклад Декларация Консолидиран междинен финансов отчет към 31 март 2021 Оповестявания КФН форми Доклад Декларация Допълнителна информация Вътрешна информация Справки Индивидуален междинен Финансов отчет към 30 юни 2021 Оповестявания КФН форми Вътрешна информация Допълнителна информация Доклад Декларация КФН Консолидиран междинен…

Continue reading

Отчети 2020

Междинен индивидуален финансов отчет към 31 март 2020 Приложение към междинния финансов отчет Справки Вътрешна информация Допълнителна информация Междинен доклад за дейността Декларация По чл. 100о, ал. 4, т. 3 от ЗППЦК Счетоводен баланс Консолидиран междинен финансов отчет за първото тримесечие на 2020 Оповестявания КФН Форми Доклад Декларация Вътрешна информация Допълнителна информация Справки Форма конс…

Continue reading

Отчети 2019

Междинен индивидуален финансов отчет към 31 март 2019 Приложения към междинния финансов отчет КФН форми Вътрешна информация Допълнителна информация Междинен доклад за дейността Декларация по чл.100 1 Консолидиран междинен финансов отчет за първо тримесечие на 2019 Оповестявания КФН Форми Доклад Допълн Инфо Вътр Инфо Декларация Междинен индивидуален финансов отчет към 30 юни 2019 Оповестявания КФН…

Continue reading

Отчети 2018

Междинен индивидуален финансов отчет към 31 март 2018 Приложение към индивидуалния финансов отчет КФН форми Вътрешна информация Допълнителна информация Доклад Декларация КФН Форма 31.03.2018 Консолидиран междинен финансов отчет за първото тримесечие на 2018 г. Оповестявания КФН форма Доклад Декларация Междинен индивидуален финансов отчет към 30 юни 2018 Приложение Справки на индивидуална основа Вътрешна информация Допълнителна…

Continue reading

Отчети 2017

Междинен индивидуален финансов отчет към 31 март 2017 Приложение към междинния финансов отчет Справки Вътрешна информация Допълнителна информация Междинен доклад за дейността Декларация по чл.100 КФН Форма 31.03.2017 Междинен индивидуален финансов отчет към 30 юни 2017 г. Приложение Форма КФН Вътрешна информация Допълнителна информация Междинен доклад за дейността Декларация по чл.100 Консолидиран отчет за финансовото…

Continue reading

Отчети 2016

Междинен индивидуален финансов отчет за 2-ро тримесечие на 2016 към 30-ти юни 2016г. » Приложение към междинния финансов отчет » Счетоводен баланс » Вътрешна информация » Допълнителна информация » Междинен доклад за дейността » Декларация по чл.100 Mеждинен индивидуален финансов отчет за 4-то тримесечие на 2016-та » Приложение към междинния финансов отчет » Справки »…

Continue reading

Отчети 2015

Индивидуален междинен финансов отчет за 1-во тримесечие на 2015 »  Приложение към междинния финансов отчет »  Счетоводен баланс »  Вътрешна информация »  Допълнителна информация »  Междинен доклад за 1-во тримесечие на 2015 съгласно чл. 100 »  Декларация по чл. 100 Консолидиран междинен финансов отчет за 1-во тримесечие на 2015 »  Приложение към консолидирания междинен финансов отчет »  Междинен доклад за дейността »  Счетоводен баланс…

Continue reading

Отчети 2014

Консолидиран финансов отчет, годишен доклад за дейността и одиторски доклад »  Доклад на независимия одитор »  Приложение към консолидирания годишен финансов отчет »  Консолидиран годишен доклад за дейността »  Декларация по чл.100 »  Счетоводен баланс Междинен индивидуален финансов отчет за 1 тримесечие на 2014 »  Приложение към междинния финансов отчет »  Счетоводен баланс »  Вътрешна информация »  Допълнителна информация »  Междинен доклад за дейността »  Декларация…

Continue reading

Отчети 2013

Междинен индивидуален финансов отчет за първото тримесечие на 2013 »  Приложение към междинния финансов отчет »  Счетоводен баланс »  Вътрешна информация »  Допълнителна информация »  Междинен доклад за дейността »  Декларация по чл.100 Консолидиран междинен финансов отчет за 1-во тримесечие на 2013 »  Приложение към консолидирания финансов отчет »  Счетоводен баланс »  Междинен доклад за дейността »  Декларация по чл.100 Междинен индивидуален финансов отчет за…

Continue reading