Отчети 2011

Индивидуален междинен финансов отчет за първото тримесечие на 2011 г. »  Приложение към междинен финансов отчет »  Междинен финансов отчет по форми на КФН »  Междинен индивидуален доклад за дейността »  Декларации по чл. 100 »  Вътрешна информация »  Допълнителна информация Консолидиран междинен финансов отчет за първото тримесечие на 2011 г. »  Приложение към междинен финансов отчет »  Междинен финансов отчет по форми…

Continue reading

Отчети 2010

Индивидуален междинен финансов отчет за първото тримесечие на 2010 г. »  Приложение към междинен финансов отчет »  Междинен финансов отчет по форми на КФН »  Междинен индивидуален доклад за дейността »  Декларации по чл. 100 »  Вътрешна информация »  Допълнителна информация Консолидиран междинен финансов отчет за първото тримесечие на 2010 г. »  Приложение към междинен финансов отчет »  Междинен финансов отчет по форми…

Continue reading

Отчети 2009

Индивидуален междинен финансов отчет за първото тримесечие на 2009 г. »  Приложение към междинен финансов отчет »  Междинен финансов отчет по форми на КФН »  Междинен индивидуален доклад за дейността на „ЦБА Асет Мениджмънт“ АД за периода на първото тримесечие на 2009 г. »  Декларации по чл. 100 »  Вътрешна информация »  Допълнителна информация Консолидиран междинен финансов отчет за първото тримесечие…

Continue reading

Отчети 2008

Индивидуален междинен финансов отчет за първото тримесечие на 2008 г. »  Приложение към междинен финансов отчет »  Междинен финансов отчет по форми на КФН »  Междинен доклад за дейността на „ЦБА Асет Мениджмънт“ АД за периода на първото тримесечие на 2008 г. »  Декларации по чл. 100 »  Вътрешна информация »  Допълнителна информация Консолидиран междинен финансов отчет за първото тримесечие на…

Continue reading

Отчети 2007

Консолидиран годишен финансов отчет за 2007 г. Приложение към консолидиран годишен финансов отчет Доклад на независимия одитор Годишен доклад за дейността Индивидуален годишен финансов отчет за 2007 г. Приложение към финансовия отчет Доклад на независимия одитор Годишен доклад за дейността Консолидиран междинен отчет за четвъртото тримесечие на 2007 г. Приложение към консолидиран междинен финансов отчет…

Continue reading