12-04-2013

Б.Б.

Уважаеми Дами и Господа, С настоящото Ви уведомяваме, че на 11.04.2013г., е вписано в Търговския регистър към Агенция към вписванията, следното обстоятелство: „ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД закупува по реда на чл.129 от ТЗ 2437 дружествени дяла с номинална стойност 100лева от капитала на „Радомира 2006” ЕООД, ЕИК: 104663104, от едноличния собственик на капитала на дружеството „ЦБА Пропърти мениджмънт” ЕАД. Едноличен собственик на капитала на „Радомира 2006” ЕООД от 11.04.2013г. е „ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД. Управител на „Радомира 2006” ЕООД е Ивайло Петров Маринов.