Общо събрание на акционерите на 26.02.2021 г.

1 Покана
2 Дневен ред
3-1 Протокол СД
3-2 Протокол СД
4 Политика за възнагражденията
5 Правила за гласуване
6 Пълномощни
7 Декл Д Стоянов 114б
8 Декл 116а Д Стоянов
9 Декл 116а 1 Д Стоянов
10 Декл 116б Д Стоянов
11 Декл 237тз Д Стоянов
12 Декл 234 тз Д Стоянов 13 декл 114б к г
14 Дек 116а1 к1
15 Декл 116б к1
16 Декл 237тз к1
17 Декл 234тз к1
18 Декл 114б р1
19 Декл 116а1 р1
20 116б 1 р1
21 Декл 237тз р1
22 Декл 234тз р1
23 Свидетелство за съдимост Д Стоянов
24 Свидетелство за съдимост К Гърдев
25 Свидетелство за съдимост Р Владев

 

Протокол
Списък акционери