Извънредно общо събрание на акционерите на 21.02.2022 г.

1. Покана
1.1. Декларация 114б ал.1 Р1
1.1. Декларация 116 б ал.1 Р1
1.1. Декларация 116а ал.1 Р1
1.1. Декларация 234 ал.2 Р1
1.1. Декларация 237 ТЗ Р1
2.2. Декларация 114б ал.1 К1
2.2. Декларация 116а К1
2.2. Декларация 116б ал.1 К1
2.2. Декларация 234 ал.2 К1
2.2. Декларация 237 ТЗ К1
3.3. Декларация 114б ал.1 Диан
3.3. Декларация 116а ал.1 Диан
3.3. Декларация 116б ал1 Диан
3.3. Декларация 234 Диан
3.3. Декларация 237 ТЗ Диан
4 ПРАВИЛА ЗА ГЛАСУВАНЕ
12.Пълномощно
Дневен ред
Протокол Решение СД
Протокол СД – Съгласие К.Гърдев

1. Свидетелство за съдимост Слави
2. Свидетелство за съдимост Краси
3. Свидетелство за съдимост Диан
Декларация

––––

Списък
Протокол 1 ИОСА